KIINTEISTÖTOIMISTO KRUUNA LKV

TIETOSUOJASELOSTE 25.8.2019

Tie­to­suo­ja­lain ja Euroo­pan Unio­nin ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (2016/679/EU) mukai­nen yhdis­tet­ty tie­to­suo­ja­se­los­te ja infor­moin­tia­sia­kir­ja.

REKISTERINPITÄJÄ

Kiin­teis­tö­toi­mis­to Kruu­na LKV

Hämeen­ka­tu 28, 33200 Tam­pe­re Y-tun­nus: 1976708-4

Yhteys­hen­ki­lö tie­to­suo­ja-asiois­sa: Juha­na Wahl­ros

Ase­ma: Yrit­tä­jä puh. 0400 232087

Tie­to­suo­ja­lain ja Euroo­pan Unio­nin ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (2016/679/EU) mukai­nen yhdis­tet­ty tie­to­suo­ja­se­los­te ja infor­moin­tia­sia­kir­ja.

REKISTERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Kiin­teis­tö­toi­mis­to Kruu­na LKV asia­kas­re­kis­te­ri (“Asia­kas­re­kis­te­ri”).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

3.1 Yleis­tä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä

Sil­tä osin kuin Asia­kas­re­kis­te­ri sisäl­tää hen­ki­lö­tie­to­ja, nii­den käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan tie­to­suo­ja­la­kia ja mui­ta kul­loin­kin voi­mas­sao­le­via lake­ja, ase­tuk­sia, mää­räyk­siä ja viran­omais­oh­jei­ta, jot­ka kos­ke­vat hen­ki­lö­tie­don käsit­te­lyä. Hen­ki­lö­tie­dol­la tar­koi­te­taan tie­toa, joka on yhdis­tet­tä­vis­sä tiet­tyyn hen­ki­löön. Täs­sä asia­kir­jas­sa kuva­taan tar­kem­min hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mis­tä, käsit­te­lyä ja luo­vu­tus­ta kos­ke­vat menet­te­ly­ta­vat, sekä asiak­kaan eli rekis­te­röi­dyn oikeu­det.

3.2 Hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­sen tar­koi­tus

a) Sopi­mus-, asia­kas- tai nii­hin rin­nas­tet­ta­va muu suh­de

Asia­kas­re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­se­na on rekis­te­rin­pi­tä­jän

- sopi­mus- tai asia­kas­suh­de toi­mek­sian­ta­jan (esim. myy­jä tai vuo­kra­nan­ta­ja) kans­sa;

- toi­mek­sian­non suo­rit­ta­mi­seen liit­ty­vä suh­de toi­mek­sian­ta­jan vas­ta­puo­len (esim. osta­ja tai vuo­kra­lai­nen) kans­sa;

- sopi­mus­suh­de arvioin­ti­toi­mek­sian­non tai muun asian­tun­ti­ja­pal­ve­lun käyt­tä­jän kans­sa.

Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi kerä­tä tie­to­ja myös esim. asun­toe­sit­te­lyis­sä läs­nä ole­vil­ta hen­ki­löil­tä rikos­ten tai vää­rin­käy­tös­ten ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si, val­vo­mi­sek­si ja sel­vit­tä­mi­sek­si, tai

muil­la­kin kei­noin mah­dol­lis­ten asiak­kai­den kiin­nos­tus­ten koh­tei­den sel­vit­tä­mi­sek­si tai myö­hem­män asia­kas­suh­teen perustamiseksi/palvelujen tar­joa­mi­sek­si ja mark­ki­noin­tiin.

Täs­sä koh­das­sa a) mai­ni­tuis­ta hen­ki­löis­tä käy­te­tään täs­sä selos­tees­sa nimi­tys­tä Asia­kas.

b) Kiin­teis­tön­vä­li­tys­liik­kei­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö, laki kiin­teis­tön­vä­li­tys­liik­keis­tä ja vuo­kra­huo­neis­ton väli­tys­liik­keis­tä (1075/2000) ja laki kiin­teis­tö­jen ja vuo­kra­huo­neis­to­jen väli­tyk­ses­tä (1074/2000) ja nii­hin perus­tu­va toi­mek­sian­to­jen hoi­ta­mi­nen sekä Asiak­kaan omien haku­jen sel­vit­tä­mi­nen edel­lyt­tä­vät alla koh­das­sa “Asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö” mai­nit­tu­jen tie­to­jen tal­len­ta­mis­ta, käyt­tä­mis­tä ja säi­lyt­tä­mis­tä. Väli­tys­liik­keen tulee mm. pitää toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jaa, johon kuhun­kin toi­mek­sian­toon liit­ty­vät hen­ki­lö-, koh­de- ja tapah­tu­ma­tie­dot asia­kir­joi­neen tal­len­ne­taan (“Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­ja”).

c) Rahan­pe­sun laki­sää­tei­nen val­von­ta

Lain rahan­pe­sun ja ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen estä­mi­ses­tä (444/2017, jäl­jem­pä­nä “Rahan­pe­su­la­ki”) 3 luvun 3 §:n mukai­ses­ti Asiak­kaan tun­te­mis­tie­to­ja ja mui­ta lain mukai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja tal­len­ne­taan, säi­ly­te­tään ja voi­daan käyt­tää rahan­pe­sun ja ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen estä­mi­seen, pal­jas­ta­mi­seen ja sel­vit­tä­mi­seen sekä rahan­pe­sun ja ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen ja sen rikok­sen, jol­la rahan­pe­sun tai ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen koh­tee­na ole­va omai­suus tai rikos­hyö­ty on saa­tu, tut­kin­taan saat­ta­mis­ta var­ten. Asiak­kaan tun­te­mis­tie­to­ja tai mui­ta hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ka on han­kit­tu ainoas­taan rahan­pe­sun ja ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen estä­mi­sek­si ja pal­jas­ta­mi­sek­si, ei käy­te­tä tar­koi­tuk­seen, joka on yhteen sopi­ma­ton näi­den tar­koi­tus­ten kans­sa.

d) Suos­tu­muk­seen perus­tu­va tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen

Sikä­li kuin edel­lä sanot­tui­hin lakei­hin tai olo­suh­tei­siin perus­tu­va rekis­te­röin­tioi­keus ylit­tyy, tai mai­nit­tua muu­ta oikeus­pe­rus­taa ei ole, pyy­de­tään Asiak­kaal­ta erik­seen suos­tu­mus hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen, käsit­te­lyyn ja säi­lyt­tä­mi­seen. Toi­mek­sian­to­tie­to­ja käy­te­tään myös arvioin­ti- ja mui­hin asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin sopi­mus­suh­tei­siin ja säi­ly­tään Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jaa vas­taa­vin tavoin.

3.3 Tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus

Asia­kas­re­kis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin pää­asial­li­siin tar­koi­tuk­siin:

- asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen

- pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen, tar­joa­mi­nen, kehit­tä­mi­nen, paran­ta­mi­nen ja suo­jaa­mi­nen

- las­ku­tus, perin­tä ja asia­kas­ta­pah­tu­mien var­men­ta­mi­nen

- mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen

- pal­ve­lui­ta kos­ke­va ana­ly­soin­ti ja tilas­toin­ti

- asia­kas­vies­tin­tä, mark­ki­noin­ti ja mai­non­ta

- pal­ve­lui­hin liit­ty­vien rekis­te­rin­pi­tä­jän ja mui­den toi­mek­sian­toi­hin liit­ty­vien hen­ki­löi­den ja taho­jen

oikeuk­sien ja/tai omai­suu­den suo­jaa­mi­nen ja tur­vaa­mi­nen,

- rekis­te­rin­pi­tä­jän laki­sää­teis­ten vel­voit­tei­den hoi­ta­mi­nen, sekä - muut vas­taa­vat käyt­tö­tar­koi­tuk­set.

3.4 Seu­raa­muk­set tie­to­jen saa­mat­ta jää­mi­ses­tä

Mikä­li rekis­te­rin­pi­tä­jä ei saa koh­dis­sa 3.2 a), b) ja c) tar­koi­tet­tu­ja tie­to­ja, ei asia­kas­suh­det­ta voi­da aloit­taa tai jat­kaa, taik­ka ryh­tyä muu­hun sopi­muk­seen tai osal­lis­tua oikeus­toi­meen

Asiak­kaan kans­sa. Mikä­li asun­toe­sit­te­lys­sä ei saa­da kävi­jän tun­nis­ta­mi­sek­si riit­tä­viä tie­to­ja, ei kyseis­tä hen­ki­löä voi­da vält­tä­mät­tä pääs­tää asun­toe­sit­te­lyyn.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jas­sa ja sen liit­teis­sä käsi­tel­lään, tai voi­daan käsi­tel­lä, seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­via tie­to­ja:

- Asiak­kaan perus­tie­dot, kuten koko nimi, osoi­te, kie­li

- omas­ta tai yri­tyk­sen puo­les­ta toi­mi­van hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus ja mah­dol­li­ses­ti yri­tys­tun­nus luo­tet­ta­vaa tun­nis­ta­mis­ta var­ten

- las­ku­tuk­seen ja perin­tään liit­ty­vät tie­dot

- asiak­kuu­teen ja sopi­mus­suh­tee­seen liit­ty­vät tie­dot, kuten Asiak­kaal­le tar­jo­tut pal­ve­lut, nii­den käyt­tä­mis­päi­vä, osto­tar­jouk­sen, sen hyväk­sy­mi­sen, vuo­kra- tai kaup­pa­so­pi­muk­sen teko­päi­vä ja

tie­dot, koh­de­tie­dot, väli­tys­palk­kio, pal­ve­lun myy­jä­tie­dot sekä muut vas­taa­vat tie­dot - lupa­tie­dot ja kiel­lot, kuten suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiel­lot

- mie­len­kiin­non koh­teet ja muut Asiak­kaan itse anta­mat tie­dot

- pal­ve­lu­jen muut tapah­tu­ma­tie­dot

- rekla­maa­tiot ja nii­den käsit­te­ly­tie­dot

- vuo­kra­lai­sen luot­to­tie­dot ja muut talou­del­li­set tie­dot vuo­kran­mak­su­ky­vyn arvioi­mis­ta var­ten

Rahan­pe­su­lain val­von­taa kos­ke­vis­sa rekis­te­ri­tie­dois­sa käsi­tel­lään, tai voi­daan käsi­tel­lä, seu­raa­via Asiak­kaa­seen liit­ty­viä tie­to­ja:

- nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja hen­ki­lö­tun­nus

- edus­ta­jan nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja hen­ki­lö­tun­nus

- oikeus­hen­ki­lön täy­del­li­nen nimi, rekis­te­ri­nu­me­ro, rekis­te­röi­mis­päi­vä ja rekis­te­ri­vi­ran­omai­nen

- oikeus­hen­ki­lön hal­li­tuk­sen tai vas­taa­van päät­tä­vän eli­men jäsen­ten täy­del­li­set nimet, syn­ty­mä­ajat ja kan­sa­lai­suu­det

- oikeus­hen­ki­lön toi­mia­la

- tosia­sial­lis­ten edun­saa­jien nimi, syn­ty­mä­ai­ka ja hen­ki­lö­tun­nus

- hen­ki­löl­li­syy­den toden­ta­mi­ses­sa käy­te­tyn asia­kir­jan nimi, asia­kir­jan nume­ro tai muu tun­nis­te­tie­to ja myön­tä­jä taik­ka kopio asia­kir­jas­ta tai jos asia­kas on etä­tun­nis­tet­tu, tie­dot toden­ta­mi­ses­sa käy­te­tys­tä menet­te­lys­tä tai läh­teis­tä

- tie­dot Asiak­kaan toi­min­nas­ta, lii­ke­toi­min­nan laa­dus­ta ja laa­juu­des­ta, talou­del­li­ses­ta ase­mas­ta, perus­teet lii­ke­toi­men tai pal­ve­lun käy­töl­le ja tie­dot varo­jen alku­pe­räs­tä sekä muut Rahan­pe­su­lain 4§:n 1 momen­tis­sa tar­koi­te­tut Asiak­kaan tun­te­mi­sek­si han­ki­tut tar­peel­li­set tie­dot - Rahan­pe­su­lain 4 § 3. mom. mukai­set varo­jen alku­pe­rän sel­vit­tä­mi­seen liit­ty­vät tie­dot, ja 13 §:n mukai­set poliit­ti­ses­ti vai­ku­tus­val­tai­seen hen­ki­löön liit­ty­vän tehos­te­tun tun­te­mis­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­sek­si han­ki­tut vält­tä­mät­tö­mät tie­dot

- ulko­maa­lai­sen Asiak­kaan, jol­la ei ole suo­ma­lais­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta, osal­ta tie­to Asiak­kaan kan­sa­lai­suu­des­ta ja mat­kus­tus­asia­kir­jan tie­dot

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jan tie­to­ja säi­ly­te­tään kym­me­nen (10) vuot­ta toi­mek­sian­non päät­ty­mi­ses­tä. Rahan­pe­su­lain mukai­sia tie­to­ja säi­ly­te­tään vii­si (5) vuot­ta, jol­lei kyseis­ten tie­to­jen edel­leen säi­lyt­tä­mi­nen ole tar­peen rikos­tut­kin­nan, vireil­lä ole­van oikeu­den­käyn­nin

taik­ka rekis­te­rin­pi­tä­jän tai sen pal­ve­luk­ses­sa ole­van oikeuk­sien tur­vaa­mi­sek­si. Tie­to­jen ja asia­kir­jo­jen edel­leen säi­lyt­tä­mi­sen tar­peel­li­suus tut­ki­taan täl­löin vii­meis­tään kol­men (3) vuo­den kulut­tua edel­li­ses­tä säi­lyt­tä­mi­sen tar­peel­li­suu­den tar­kis­ta­mi­ses­ta (Lain rahan­pe­sun ja ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen estä­mi­ses­tä, 444/2017, 4 §).

Muut hen­ki­lö­tie­dot pois­te­taan sen jäl­keen, kun hen­ki­lö­tie­don säi­lyt­tä­mi­sel­le ei enää ole tar­vet­ta. Mikä­li hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­nen ja säi­lyt­tä­mi­nen on perus­tu­nut ainoas­taan Asiak­kaan suos­tu­muk­seen, pois­te­taan hen­ki­lö­tie­dot tämän pyyn­nös­tä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Hen­ki­lö­tie­to­ja kerä­tään Asiak­kaal­ta itsel­tään toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen, osto- tai vuo­kra­tar­jouk­sen ja mui­den toi­mek­sian­toon liit­ty­vien tapah­tu­mien, selon­ot­to­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­sen ja asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­sen yhtey­des­sä, rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­lui­ta muu­toin käy­tet­täes­sä tai muu­toin suo­raan Asiak­kaal­ta esi­mer­kik­si asun­to- ja koh­de-esit­te­lyis­sä. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan kerä­tä ja päi­vit­tää myös esim. isän­nöit­si­jä­toi­mis­tois­ta, väes­tö­re­kis­te­ris­tä ja muis­ta viran­omais­re­kis­te­reis­tä sekä luot­to­tie­to­re­kis­te­reis­tä.

Suos­tu­muk­seen perus­tu­vat tie­dot kerä­tään suo­raan Asiak­kaal­ta tai hänen suos­tu­muk­sel­laan viran­omai­sen tai kol­man­nen tahon yllä­pi­tä­mis­tä rekis­te­reis­tä tai läh­teis­tä.

TIETOJEN LUOVUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?

Rekis­te­rin­pi­tä­jä voi luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mi­sis­sa ja vel­voit­ta­vis­sa rajois­sa, sekä osa­puol­ten väli­sen sopi­muk­sen toteut­ta­mi­sek­si tai asial­li­sen yhtey­den täyt­tyes­sä. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa siten esi­mer­kik­si alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ja muil­le viran­omai­sil­le, kau­pan­teon yhtey­des­sä kau­pan osa­puol­ten pan­keil­le ja toi­mek­sian­non eri vai­heis­sa mm. isän­nöit­si­jäl­le ja maan­mit­taus­lai­tok­sel­le.

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti siir­re­tä Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Tie­to­ja voi­daan kui­ten­kin siir­tää tai luo­vut­taa Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le lain sal­li­min tavoin, mikä­li tie­dot siir­re­tään maa­han, jos­sa Euroo­pan komis­sio on toden­nut tie­to­suo­jan tason ole­van riit­tä­vä, tai sopi­mus­jär­jes­te­lyin voi­daan taa­ta tie­to­suo­jan riit­tä­vä taso. Siir­to EU:n ulko­puo­lel­le voi väliai­kai­ses­ti tapah­tua myös eri­lais­ten pil­vi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­mi­sen yhtey­des­sä, kuten esim. OneDri­ven, iClou­din tai Drop­boxin yhteydessä.Viranomaisille tie­to­ja luo­vu­te­taan lain edel­lyt­tä­mis­sä tapauk­sis­sa.

Kaup­pa­hin­ta- ja kau­pan koh­teen mui­ta tie­to­ja luo­vu­te­taan lisäk­si Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lan Kes­kus­liit­to (KVKL) ry:lle, jos­sa tie­dot tal­len­ne­taan kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien käyt­tä­mään KVKL:n hin­ta­seu­ran­ta­pal­ve­luun (HSP) pal­ve­lun edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa. HSP:sta tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa edel­leen HSP:n asiak­kail­le. Kysei­sen pal­ve­lun tie­to­suo­ja­se­los­te on luet­ta­vis­sa osoit­tees­sa https://www.hintaseurantapalvelu.fi/tietosuoja.

Rekis­te­rin­pi­tä­jän tie­to­hal­lin­non ulkois­ta­mi­sen yhtey­des­sä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä voi tapah­tua myös rekis­te­rin­pi­tä­jän ali­hank­ki­joi­den toi­mes­ta, mut­ta täl­löin vain rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun. Sel­lai­sia ali­hank­ki­joi­ta voi­vat olla esim. kiin­teis­tön­vä­li­tys­jär­jes­tel­mien ja mark­ki­noin­ti­jär­jes­tel­mien pal­ve­lun­tar­joa­jat sekä asun­to­jen myyn­ti-ilmoi­tus­por­taa­le­ja yllä­pi­tä­vät tahot.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET / MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJANNE?

Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää Asia­kas­re­kis­te­rin pää­käyt­tä­jän myön­tä­mää käyt­tä­jä­tun­nus­ta. Pää­käyt­tä­jä mää­rit­tää myös muil­le käyt­tä­jil­le myön­net­tä­vän käyt­tö­oi­keus­ta­son. Ainoas­taan niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jöil­lä ja ali­hank­ki­joi­den työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy tie­toi­hin, joil­le se on työ­hön liit­ty­vien teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si tar­peel­lis­ta. Tie­dot kerä­tään pal­ve­lun tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat palo­muu­rein, sala­sa­noin ja muin tek­ni­sin kei­noin suo­jat­tu­ja. Tie­to­kan­nat sijait­se­vat luki­tuis­sa ja var­tioi­duis­sa tilois­sa ja tie­toi­hin pää­se­vät käsik­si vain tie­tyt ennal­ta mää­ri­tel­lyt hen­ki­löt.

Sil­tä osin, kuin hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lee rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun tämän ali­hank­ki­ja, on rekis­te­rin­pi­tä­jän ja ali­hank­ki­jan väli­sil­lä sopi­muk­sil­la huo­leh­dit­tu asian­mu­kais­ten suo­ja­toi­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä ja var­mis­tet­tu, että hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly täyt­tää tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VARMISTAAKSENI KÄSITTELYN LAINMUKAISUUDEN?

9.1 Tie­to­jen tar­kas­ta­mi­nen, saa­mi­nen ja siir­tä­mi­nen

Asiak­kaal­la on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja on tal­len­net­tu Asia­kas­re­kis­te­riin. Asiak­kaan on esi­tet­tä­vä tar­kas­tus­pyyn­tö rekis­te­rin­pi­tä­jäl­le kir­jal­li­ses­ti oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tus­sa muo­dos­sa tai sitä vas­taa­val­la taval­la var­men­ne­tus­sa asia­kir­jas­sa, taik­ka säh­kö­pos­tit­se.

Edel­lä sano­tus­ta poi­ke­ten, Asiak­kaal­la ei ole oikeut­ta tar­kas­taa rahan­pe­su­lais­sa sää­de­tyn ilmoi­tus- tai selon­ot­to­vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­sek­si han­kit­tu­ja tie­to­ja (Rahan­pe­su­lain 4:3 §). Tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu voi kui­ten­kin Asiak­kaan pyyn­nös­tä tar­kas­taa näi­den tie­to­jen käsit­te­lyn lain­mu­kai­suu­den. Rekis­te­rin­pi­tä­jä toi­mit­taa edel­lä mai­ni­tut tie­dot Asiak­kaal­le 30 päi­vän kulues­sa tar­kas­tus­pyyn­nön esit­tä­mi­ses­tä. Asiak­kaal­la on oikeus saa­da hän­tä kos­ke­vat itse toi­mit­ta­man­sa asia­kas­tie­dot siir­re­tyk­si kol­man­nel­le osa­puo­lel­le jäsen­nel­lys­ti ja ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­vas­sa koneel­li­ses­ti luet­ta­vas­sa muo­dos­sa. Rekis­te­rin­pi­tä­jä säi­lyt­tää kui­ten­kin siir­re­tyt tie­dot tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen mukai­ses­ti.

9.2 Vir­heel­li­sen tie­don oikai­se­mi­nen

Asiak­kaal­la on oikeus oikais­ta itse­ään kos­ke­via hen­ki­lö­re­kis­te­riin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja sil­tä osin kuin ne ovat vir­heel­li­siä.

9.3 Tie­don käsit­te­lyn vas­tus­ta­mi­nen tai rajoit­ta­mi­nen ja tie­don pois­ta­mi­nen

Asiak­kaal­la on oikeus vas­tus­taa hän­tä itse­ään kos­ke­via tie­to­jen käsit­te­lyä suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta ja rekis­te­rin­pi­tä­jän lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä var­ten sekä rajoit­taa hän­tä kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­lyä, sekä oikeus saa­da hän­tä kos­ke­vat jo rekis­te­röi­dyt mai­nit­tuun tar­koi­tuk­seen tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot pois­te­tuk­si, vaik­ka perus­te tie­don käsit­te­lyl­le muu­toin oli­si­kin.

9.4 Suos­tu­muk­sen peruut­ta­mi­nen

Mikä­li rekis­te­ris­sä ole­va tie­to perus­tuu Asiak­kaan anta­maan suos­tu­muk­seen, on suos­tu­mus kos­ka tahan­sa peruu­tet­ta­vis­sa ilmoit­ta­mal­la täs­sä selos­tees­sa mai­ni­tul­le rekis­te­rin­pi­tä­jän edus­ta­jal­le. Pyyn­nön perus­teel­la pois­te­taan kaik­ki ne tie­dot, joi­ta ei ole säi­ly­tet­tä­vä, tai voi­da säi­lyt­tää, lain tai muun täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa mai­ni­tun perus­teen nojal­la.

9.5 Menet­te­ly oikeuk­sien käyt­tä­mi­ses­sä

Tar­kas­tus-, oikai­su- tai muun pyyn­nön voi esit­tää otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­pal­ve­luun täs­sä selos­tees­sa mai­ni­tuil­la yhteys­tie­doil­la.

9.6. Eri­mie­li­syy­det

Asiak­kaal­la on oikeus saat­taa asia Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun käsit­te­lyyn, jos rekis­te­rin­pi­tä­jä ei nou­da­ta Asiak­kaan oikai­su- tai muu­ta pyyn­töä.

PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekis­te­rin­pi­tä­jä ei tee hen­ki­lö­tie­to­jen poh­jal­ta Asiak­kaa­seen koh­dis­tu­vaa pro­fi­loin­tia tai käy­tä auto­maat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa.