VÄLITTÄJÄT

VÄLITTÄJÄT

Hyvä välittäjä, hyvä lopputulos

Juha­na Wahl­ros
yrit­tä­jä, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä LKV, LVV, raken­nusin­si­nöö­ri

Vahvuudet

Asun itse Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa, joka on myös amma­til­li­ses­ti vah­vin­ta aluet­ta­ni. Raken­nus­tek­nii­kan ja ark­ki­teh­tuu­rin tun­te­muk­ses­ta­ni on suur­ta hyö­tyä eri­tyi­ses­ti van­ho­ja arvoa­sun­to­ja myy­täes­sä. Ensim­mäi­sen asun­to­kaup­pa­ni tein jo 1980-luvul­la, jos­ta alkaen on koke­mus­ta niin ker­ros­ta­loa­sun­nois­ta, oma­ko­ti­ta­lois­ta, lii­ke­huo­neis­tois­ta, kesä­mö­keis­tä kuin met­sä­ti­lois­ta­kin eri puo­lil­la Suo­mea.

Toiminta-alueet

Pää­asial­li­set toi­min­ta-alu­ee­ni ovat Tam­pe­re ja koko Pir­kan­maa. Myös Turun alu­een tun­te­mus­ta löy­tyy ja tar­vit­taes­sa teen kaup­paa koko maas­sa.

Muu työkokemus

Ennen väli­ty­sa­lal­le ryh­ty­mis­tä­ni työs­ken­te­lin useil­la eri toi­mia­loil­la. Esi­mer­kik­si raken­nusa­lal­ta löy­tyy yhteen­sä noin 10 vuo­den koke­mus sekä työ­mail­ta että suun­nit­te­lu­puo­lel­ta. Myös auto- ja met­sän­hoi­toa­loil­ta on koke­mus­ta. Olen opis­kel­lut myös kir­jal­li­suut­ta ja kir­joit­ta­mis­ta.

Tunnustukset

Väli­ty­sa­lan kan­nuk­se­ni olen hank­ki­nut Suo­men suu­rim­piin lukeu­tu­vas­sa orga­ni­saa­tios­sa, jos­sa sain vuon­na 2018 noin 400 välit­tä­jän jou­kos­sa kun­nia­kir­jan par­haas­ta asia­kas­pal­ve­lus­ta vuo­den mit­tai­sen jak­son palau­tear­vo­sa­nal­la 10.

Asiakaspalaute

Asia­kas­pa­laut­tees­ta on par­hai­ten jää­nyt mie­leen erään Heik­ki-nimi­sen asiak­kaan näke­mys toi­min­nas­ta­ni: ”Teit kyl­lä vai­ku­tuk­sen tyy­lik­kääl­lä pukeu­tu­mi­sel­la, käy­tös­ta­voil­la ja asiak­kaan kuu­le­mi­sel­la sekä miel­lyt­tä­väl­lä ja ammat­ti­tai­toi­sel­la lähes­ty­mis­ta­val­la. Ero­tut sel­väs­ti kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien har­maas­ta, lei­pään­ty­nees­tä jou­kos­ta.”

Harrastukset

Vuo­sien var­rel­la on tul­lut har­ras­tet­tua monen­lais­ta autois­ta ja venei­lys­tä läh­tien. Nykyi­siin har­ras­tuk­sii­ni kuu­lu­vat sään­nöl­li­sen lii­kun­nan ja muun kun­toi­lun lisäk­si mm. klas­si­nen musiik­ki ja pari­tans­sit.

Tavoitteet

Väli­tys­työ on minul­le ennen kaik­kea luot­ta­mus­teh­tä­vä. Kun heti yhteis­työm­me alus­sa pää­sem­me yhtei­sym­mär­ryk­seen hin­noit­te­lus­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta, on meil­lä par­haat mah­dol­li­suu­det saa­vut­taa kaik­kien osa­puo­lien kan­nal­ta paras lop­pu­tu­los. Ota siis yhteyt­tä, niin lai­te­taan asia­si kun­toon!

Anna palautetta

Nimi*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe

Vies­ti