VÄLITTÄJÄT 

VÄLITTÄJÄT 

Hyvä välittäjä, hyvä lopputulos

Juhana Wahlros
yrit­täjä, kiin­teistön­välit­täjä LKV, LVV, rakennusinsinööri

Vahvuudet

Raken­nustekni­ikan ja arkkite­htu­urin tun­te­muk­ses­tani on suur­ta hyö­tyä eri­tyis­es­ti van­ho­ja arvoa­sun­to­ja ja kiin­teistöjä myytäessä. Ensim­mäisen asun­tokaup­pani tein jo 1980-luvul­la, jos­ta alka­en on koke­mus­ta niin ker­rostaloa­sun­noista, omakoti­taloista, liike­huoneis­toista, kesämökeistä kuin met­sätilois­takin eri puo­lil­la Suomea.

Toiminta-alueet

Toim­inta-alueeni ovat Tam­pere ja koko Pirkan­maa. Myös Turun alueen tun­te­mus­ta löy­tyy ja tarvit­taes­sa teen kaup­paa koko maassa.

Muu työkokemus

Ennen väl­i­tysalalle ryhtymistäni työsken­telin useil­la eri toimi­aloil­la. Esimerkik­si raken­nusalal­ta löy­tyy yhteen­sä noin 10 vuo­den koke­mus sekä työ­mail­ta että suun­nit­telupuolelta. Myös auto- ja met­sän­hoitoaloil­ta on koke­mus­ta. Olen opiskel­lut myös kir­jal­lisu­ut­ta ja kirjoittamista.

Tunnustukset

Väl­i­tysalan kan­nuk­seni olen han­kkin­ut Suomen suurimpi­in lukeu­tu­vas­sa organ­isaa­tios­sa, jos­sa sain vuon­na 2018 noin 400 välit­täjän joukos­sa kun­ni­akir­jan parhaas­ta asi­akas­palvelus­ta vuo­den mit­taisen jak­son palautear­vosanal­la 10.

Asiakaspalaute

Asi­akas­palaut­teesta on parhait­en jäänyt mieleen erään Heik­ki-nimisen asi­akkaan näke­mys toimin­nas­tani: ”Teit kyl­lä vaiku­tuk­sen tyy­likkääl­lä pukeu­tu­misel­la, käytös­tavoil­la ja asi­akkaan kuulemisel­la sekä miel­lyt­täväl­lä ja ammat­ti­taitoisel­la läh­estymis­taval­la. Ero­tut selvästi kiin­teistövälit­täjien har­maas­ta, leipään­tyneestä joukosta.”

Harrastukset

Vuosien var­rel­la on tul­lut har­rastet­tua mon­en­laista autoista ja veneilystä läh­tien. Nyky­isi­in har­ras­tuk­si­i­ni kuu­lu­vat sään­nöl­lisen liikun­nan ja muun kun­toilun lisäk­si mm. klassi­nen musi­ik­ki ja paritanssit.

Tavoitteet

Väl­i­tystyö on min­ulle ennen kaikkea luot­ta­muste­htävä. Kun heti yhteistyömme alus­sa pääsemme yhteisym­mär­ryk­seen hin­noit­telus­ta ja toim­intatavoista, on meil­lä parhaat mah­dol­lisu­udet saavut­taa kaikkien osa­puolien kannal­ta paras lop­putu­los. Ota siis yhteyt­tä, niin laite­taan asi­asi kuntoon!

Anna palautetta

    Nimi*

    Sähkö­posti*

    Aihe

    Viesti